Regler for følanmeldelse, registrering, godkendelse samt kåring af Fell ponyer i Danmark

§1 Optagelse i Stambogens Hovedafsnit  

1.0 Stambogen er en lukket stambog og er opdelt i følgende hovedafsnit 

a) Hopper & Vallakker kåret i DK eller NL efter 1.1.2022 

b) Hingste kåret i DK eller NL efter 1.1.2022 

c) Hopper & Vallakker med 4 generationers1afstamning før 1.1.2021 

d) FPS Avlsgodkendte Hingste registeret før 1.1.2022 

e) Hopper, Hingste & Vallakker kåret hos NFPS før 1.1.2022 

f) X-register 


§2 Indførelse af Fell ponyer i §1 nævnte hovedafsnit

2.1 Generelle betingelser for indførsel i stambog2

a) Fell Ponyen skal være registeret i et officielt anerkendt avlsforbund/forening i EU, eller ved Fell Pony Society i UK. 

b) Ponyens alder regnes fra 1. januar i fødselsåret. 

c) Anmeldelse af bedækning eller inseminering samt anmeldelse af føl til registrering i den danske stambog følger de til enhver gældende regler for SEGES, Heste. 

d) Røde pas ved SEGES samt de midlertidige grønnepas med fuld stamtavle skal sidestilles med røde pas fra NFPS samt sorte pas fra FPS. 

e) Fell ponyen skal kunne dokumenteres stambogsført ved 4 generationer i www.grassroots.co.uk, eller i NFPS gældende database, dokumentation herfor skal foreligge. f) For Fellponyer med anden EU stambogsføring, gælder at avlsudvalget i DFPS skriftligt skal godkende den enkelte pony samt afstamning og kan ved modtagelse af ansøgning om godkendelse stille krav om DNA test for ansøgers regning. 

g) For Fellponyer fra lande uden EU-godkendt stambogsføring, skal ponyen skriftligt godkendes af avlsudvalget i DFPF. DFPF kan ved modtagelse af ansøgning om godkendelse stille krav om DNA test for ansøgers regning. 

h) At Hingste kan dokumenter positiv eller negativ test for FIS samt DNA test ved en af DFPF, NFPS eller FPS godkendte laboratorier. Hingste som stilles til kåring skal testen vedlægges som dokumentation, eller hingsten kan kåres med tilføjelse af FIS test, dog kan Hingsten ikke optages i Stambog før sådanne test er skriftligt dokumenteret. 

i) Optagelse i X-register sker udelukkende ved konstatering af fravigelse fra racetypisk beskrivelse såsom men ikke udelukkende højde, hvide aftegn o.lign. og ikke til optagelse af Fell ponyer i stambog hvor afstamning ikke er dokumenteret jf. ovennævnte punkter.

2.2 Hopper & Vallakker kåret i DK eller NL efter 01.01.2022 kan optages i stambogens afsnit for kåret  hopper efter 01.01.2022, såfremt det dokumenteres at Hoppen er kåret efter racestandard og de på  pågældende kåringstidspunkts regler for kåring under DFPF eller NFPS. Ved kåret hoppe eller vallak  under DFPF regi, henføres den kåret pony automatisk til stambog. 

2.3 Hingste kåret i DK eller NL efter 01.01.2022 kan optages i stambogens afsnit for kåret hingste efter 01.01.2022, såfremt det dokumenteres at hingsten er kåret efter racestandard og de på pågældende kåringstidspunkts regler for kåring under DFPF eller NFPS. Ved kåret hingst under DFPF regi, henføres den kåret pony automatisk til stambog. 

2.4 Hopper & Vallakker med dokumenteret stamtavle som kan dokumenteres for de sidste 4 generationer, dokumentationen skal være udledt af dokumentation fra FPS, NFPS eller fra den engelske database www.grassroots.co.uk. Anden dokumentation end denne skal ved ansøgning om optagelse i stambogen godkendes af avlsudvalget i DFPF. DFPF kan ved modtagelse af ansøgning om godkendelse stille krav om DNA test for ansøgers regning. 

2.5 FPS Avlsgodkendte Hingste registeret hos Fell pony Society (FPS), det påhviler hingste ejer at dokumenterer Stallion Licens fra FPS såfremt der ønskes optagelse i stambogens afsnit om FPS godkendte Hingste. Det påhviler hingste ejeren at indberette bedækninger jf. FPS regler, samt at sikre at disse ikke er til hindring for pas registrering af afkom i Danmark jf. gældende regler hos SEGES. 

2.6 Hingste kåret hos NFPS før 1.1.2022, optages i Stambog ved ansøgning herom såfremt det kan dokumenteres at hingsten er kåret og med hvilke resultater, samt ved forelæggelse af FIS dokumentation mm. 

2.7 FPS Avlsgodkendte Hingste, kan optages på hingste listen såfremt fuld dokumentation for godkendelsen forligger, samt kopi af DNA test på begge hingstens forældre og for hingsten selv samt kopi af FIS test.

2.8 X-register, Fell ponyer allerede optaget i FPS eller NFPS X-register skal foreligge dokumentation herom. Fell Ponyer kåret under DFPF regi efter 01.01.2022 kan optages i stambog såfremt afgivelserne følger memorandom and Articles of association (2020), punkt 18 breed standard (registration in section X) 


§3 Følanmeldelse og registrering

3.1 Ved anmeldelse af føl udsteder SEGES, Heste en registreringsattest i henhold til gældende regler  jf. 3.2 

3.2 For føl gælder, at registreringsattesten kan udstedes såfremt der efter SEGES, Heste foreligger dokumentation og registrering af godkendt bedækning, af en stambogsført hingst samt en af stambogsført Hoppe. Der skal jf. bekendtgørelse nr. 566 af 5 Juli 1999 udstedes hestepas på føllet. Opdrætteren skal indestå for det pågældende føls identitet. 

3.3 SEGES, Heste regler, frister og dokumentation skal til enhver tid overholdelse og er udelukkende ansøgers ansvar. 

3.4 Omkostninger i forbindelse med anmeldelser, registrering mv. fastsættes i samarbejde med SEGES, Heste.

§4 Følbedømmelse  

4.1 For deltagelse i DFPF følbedømmelse, skal regler for følanmeldelse og registrering være opfyldt. 

4.2 Føl der fremstilles til bedømmelse opdeles i Hingste og Hopper, nærmere specifikation følger DFPF’s regler for udbudte bedømmelse. 

5.1 For at deltage i DFPF’s hingstekåring, skal regler for indførsel i stambog være dokumenteret overholdt 

4.3 Føllene bedømmes således: 

Der foretages en bedømmelse og en oprangering. 

Der gives en skriftlig udtalelse på hvert føl. 

Der uddeles Guld, sølv eller bronze, og lilla til øvrige.

§5 Kåring og avlsgodkendelse af Hingste.  

Hingste kan opnå godkendelse til avl ved indløsning af livstidsavlslicens, kåring, avlsgodkendelse (2- års hingste) eller på baggrund af udenlandske bedømmelser, hvis nedenstående regler er opfyldt: 

5.1 Regler for indførsel i stambog være dokumenteret overholdt. 

5.2 Kun Hingste med godkendt 4 generationers stamtavle kan avlsgodkendes og derefter fremstilles til kåring. 

5.3 Hingste skal fremvise dokumenteret FIS og DNA test.

5.4 Hingsten skal have gennemgået en dyrlæge undersøgelse. Undersøgelsen skal sikre at hingsten er alment sund, at ben stilling, bevægelser, tandsæt m.v. er korrekt, og at hingsten har begge testikler i pungen. Såfremt hingsten ikke kan godkendes veterinært, kan den ikke godkendes til avl. Formular til sådan godkendelse skal rekvireres hos FPS eller DFPF.

5.5 Hingstens signalement og stangmål skal noteres certificeret dyrlæge. Såfremt en hingst måles for stor eller for lille, godkendes hingsten til avl og kåres i X-register3

5.6 Livstidsavlslicens kan opnås for 3-årige & ældre hingste. 

5.7 2-årige Hingste kan kun opnå midlertidig avlslicens efter FPS gældende regler for midlertidig hingste licens, dog max for 2 år. Samme som 3- årig opnå livstidsavlslicens ved genmåling af hingstens stangmål hvorefter hingsten er godkendt til avl i stambogens hovedafsnit samt den danske licens ordning. 

5.8 Det påhviler en hingsteejer, som ansøger om livstidsavlslicens, kåring eller avlsgodkendelse at fremsende dyrlægeerklæringen på en af foreningen udarbejdet blanket forinden sagsbehandlingen påbegyndes. Blanketten kan hentes via foreningen eller er tilrådighed for avlsmedlemskaber. Når ovenstående betingelser er opfyldt, kan en livstidsavlslicens udstedes, eller hingsten kan anmeldes til avlsgodkendelse eller kåring. 

5.9 Hingste med avlslicens optages på skriftlig begæring i den danske licensordning mod betaling af administrationsgebyr hos Seges, ud over det kræves der som minimum at der hvert år er betalt avlsmedlemskab, eller efter 2022 administrationsgebyr på DKK 500 til foreningen ved andet medlemskab. Dette er for vedligeholdelse af hingste liste samt øvrige administrationsomkostninger. Det påhviler hingsteejeren at fremsende dokumentation til avl, samt afstamning til foreningens hingstelistefører samt SEGES Heste. 

5.10 Kårede hingste optages på skriftlig begæring i den danske kåringsstambog og optræder derefter med prædikatet ”godkendt til avl”. Det påhviler hingsteejeren at fremsende dokumentation for hingstens kåring, til foreningens hingstelistefører samt SEGES, Heste. Administrationsgebyr herfor er DKK 500, med mindre der er avlsmedlemskab som inkluderer administrationen for en hingst på hingste listen. 

5.11 Hingste med livstidsavlslicens, godkendte og kårede hingste kan godkendes til kunstig sædoverføring i henhold til Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt. Det samme gælder anvendelse af sæd fra udenlandske hingste, der opfylder betingelserne for dokumenteret 4. generationers stamtavle, samt avlsgodkendelse fra FPS eller NFPS og dokumentation for FIS test. 

5.12 Hingsteejeren afholder alle udgifter med henblik på godkendelse af hingst til avl. Gebyrer for livstidsavlslicensen fastsættes af bestyrelsen. Såfremt en kommende licenshingst har opnået 8 i helhed som 1 eller 2 års ved bedømmelse til et af foreningen anerkendt plageskue reduceres licensgebyret jf. prisliste. 

5.13 Ejere af hingste med livstidsavlslicens, godkendte og kårede hingste skal i forbindelse med driften af deres bedækningsforretning følge de til enhver tid gældende regler herfor fastsat af Landsudvalget for Heste. 

5.14 Hingste optages i hingsteførerlisten som godkendt til avl i jf. stambogens hovedafsnit. 

5.15 Hingste med livstidsavlslicens, kåring, avlsgodkendelse eller godkendelse til avl på baggrund af FPS eller NFPS bedømmelser eller godkendelser kan deltage i dyrskuer, såfremt dyrskuet accepterer deltagelse.


§6 Regler for Kåring

 

6.1 Bestyrelsen udpeger dommer/e samt lokation for kåring. 

 

6.2 Min. 1 dommer ved kåring skal altid bestå af en FPS uddannet dommer. 6.3 3-Årige og ældre hopper & vallakker samt 2- årige og ældre hingste, kan stilles til kåring. 6.4 Kårede dyr optages i kåringsstambogen 

6.5 Ved foreningens foranledning kan hingste, hopper og vallakker dyrlæge tjekkes på kåringsdagen, hvis ikke foreningen på dagen stiller dyrlæge til rådighed skal stangmål oplyses på blanket om det kårede dyrs alm. sundhed. Blanketten skal afleveres på kåringsdagen, eller kan eftersendes til DFPF, Engvejen 6,4420 Regstrup 3 måneder fra kåringsdagen sammen med pas for kåret pony. 

6.6 På kårings dagen kontrolleres signalement samt UELN-nummer (chip). 

6.7 Hingste skal være godkendt til avl jf. 5, inden denne fremstilles til kåring, dog med undtagelse af dyrlæge certificering. 

6.8 Hopper, Vallakker og hingste som er avlsgodkendte optages ved kåring i kåringsstambogen og i foreningens officielle Hingste & Hoppe katalog. Ejere af disse dyr som ikke er medlem i foreningen (f.eks. pga. af restance) slettes i officielle kataloger. 

6.9 Pas indsendes til DFPF, Engvejen 6, Regstrup sammen med dyrlægecertificering til optagelse i stambog.


§7 kåringssystem

7.1 Hopper, Vallakker og hingste kan kåres i 3 klasser, ud fra nedenstående 10 point system: 

 

 

7.2 Kåringsresultatet henføres til stambogens hovedafsnit, f.eks. kåring resultat på 42; 

 

Pony registeret er i x-register pga. højde noteres kåringsresultatet således: 1. klasse X. 

Øvrige Ponyer som ikke er i X-register noteres således: 1. Klasse. 

Hingste som er avlsgodsgodkendte registreres således 1.klasse AG. 

Hingste med Livstidslicens registreres således 1. Klasse LT 

7.3 Alle kåret dyr kan genfremstilles til kåring 

7.4 Ved kåring kan dyr ikke udstilles såfremt der er inhabilitet mellem dommeren & dyret. F.eks. dommeren har opdrættet eller ejet dyret.4 generationer: omtalte Fell pony, omtaltes forældre, omtaltes bedsteforældre, omtaltes oldeforældre.

2Stambogsføring foretages af SEGES, Heste.

3Se regler for kåring §6 og kåringssystem §7

 


 

 Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram